Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Araştırma ve Uygulama Merkezi

Çalışma Prensiplerimiz

♦ Gönüllü Katılım; Psikolojik danışma süreci öğrencinin gönüllü katılımıyla başlar ve sürdürülür.

♦ Yetkinlik; Birimde çalışan uzmanlar, yetkinlik alanlarının dışında kalan konularda müdahale ve bilgilendirme yapmaz; bu konuda bir uzmana yönlendirme yapabilir.

♦ Gizlilik ilkesi; Görüşmelerde konuşulanlar öğrenci ve danışmanının arasında kalır. Gizlilik ilkesi yalnızca kendine ya da başkalarına ciddi fiziksel zarar verme ihtimali olduğunda üçüncü şahıs/kurumlara yalnızca gerekli bilgileri iletmek suretiyle askıya alınabilir.

♦ Bireysel/kültürel farklılıklara saygı; Danışma sürecinde her bireyin bireysel tercihleri ve farklılıklarına (yaş, cinsiyet, din, kültür, sosyoekonomik durum vb.) saygı duyulur.

♦ Bütüncül yaklaşım; Danışmanlık sürecinde birey, içinde bulunduğu sosyo-kültürel bağlam içinde duygusal, sosyal, akademik ve fiziksel alanda yaşadıkları zorluklar ve güçlü yanları ile birlikte bütüncül olarak ele alınır.

♦ Kendi kendine yeterliliği arttırmak; Danışmanlık süreci kişinin sahip olduğu güçlü yanları harekete geçirmek ve sürekliliğini sağlamak yoluyla bireyi güçlendirir ve danışmana bağımlı hale getirmez.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur